2024 – kolejny rok to kolejne zmiany w przepisach. Co przyniesie nam nowy rok oprócz KSeF? Zapraszamy do lektury 🙂

Zmiany w przepisach w 2024 r.

Jak co roku zapraszamy na skrót najważniejszych zmian jakie czekają nas przedsiębiorców w nadchodzącym 2024 r. Zapraszamy do lektury.

 1. Wzrost płacy minimalnej – płaca minimalna podobnie jak w 2023 r. wzrośnie dwukrotnie:
  • od 1 stycznia 2024 r. kwota minimalnego wynagrodzenie będzie wynosiła 4 242 zł brutto (obecnie 3 600 zł) – tym samym koszt pracodawcy wzrośnie do kwoty 5 110,76 zł (obecnie 4 337,28 zł), natomiast stawka godzinowa dla osób pracujących na umowie zlecenia wzrośnie do 27,70 zł brutto (obecnie 23,50 zł)
  • od 1 lipca 2024 r. – 4 300 zł brutto (koszt pracodawcy 5 180,64 zł), a stawka godzinowa do 28,10 zł brutto.
 2. Wzrost składek ZUS – o 12,8%:
  • kwota składek ZUS bez preferencji wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 2024 r. wyniesie 1 600,32 zł (obecnie 1 418,48 zł) – bez składki zdrowotnej,
  • składki ZUS preferencyjne „dla nowych firm” wyniosą natomiast 402,65 zł (obecnie 341,72 zł) w okresie od stycznia do czerwca i 408,16 zł w okresie od lipca do grudnia 2024 r.
  • minimalna składka zdrowotna dla zasad ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy) także wzrośnie z 314,10 zł do 381,78 zł – przypominamy że wysokość składki zdrowotnej dla wspomnianych „metod” opodatkowania jest uzależniona od osiąganych dochodów (4,9% dochodu – liniowcy, 9% skala),
  • składka zdrowotna dla ryczałtu jest uzależniona od progu przychodów oraz podstawy stanowiącej przeciętne wynagrodzenie w 2024 r. które zostało ustalone na 7 400 zł w związku z czym tutaj także nastąpi wzrost składek:
   • przychody do 60 tys. zł – składka zdrowotna wyniesie 399,60 zł (było 376,16 zł),
   • przychody do 300 tys. zł – składka zdrowotna 666,00 zł (było 626,93 zł),
   • przychody pow. 300 tys. zł – składka zdrowotna 1 198,80 zł (było 1 128,48 zł)
 3. Dostosowanie stanowisk pracy dla pracowników korzystających z laptopów:
  • w przyszłym roku wielu pracodawców będzie zobligowanych do zastosowania nowych regulacji dotyczących przepisów bhp w zakresie wyposażania stanowisk pracy. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 17 listopada 2023 r., pracodawcy mają czas na ich wdrożenie, który wynosi 6 miesięcy. Zmiany będą dotyczyć pracowników pracujących przy komputerze, bowiem jeżeli pracownik przez co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy korzysta z laptopa, jego stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu, tak aby górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz. Uwaga dotyczy to także pracowników zdalnych.
 4. Dofinansowanie szkieł kontaktowych:
  • nowe rozporządzenie przewiduje, że pracownik będzie mógł (na równi co do okularów) ubiegać się o dofinansowanie również w zakresie szkieł kontaktowych. Do tej pory Rozporządzenie mówiło wprost, jedynie o konieczności zapewnienia pracownikowi okularów, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
 5. Krajowy System e-Faktur:
  • elektroniczne faktury obligatoryjne od 1 lipca 2024 r. – więcej na ten temat pisaliśmy w @ z dnia 8.12.2023 r.
  • KSeF to rewolucja w fakturowaniu, która wymusi na podatnikach daleko idące zmiany w procesach fakturowania, które będą odbywać się za pośrednictwem ministerialnej platformy.
 6. Rekordowy wzrost podatków lokalnych od 1 stycznia 2024 r.:
  • od 1 stycznia górne granice stawek podatków lokalnych (nieruchomości, środków transportu etc.) będą o 15% wyższe od tegorocznych.
 7. Podatek minimalny w CIT:
  • od 1 stycznia 2024 niektóre podmioty będą musiały zapłacić podatek minimalny. Opodatkowanie obejmie spółki będące podatnikami podatku CIT, które poniosą stratę z działalności operacyjnej albo osiągną niską rentowność.
  • Uzasadnieniem dla wprowadzenia wskazanego podatku miało być ograniczenie zjawiska praktyk optymalizacyjnych, w tym m.in. wieloletniego wykazywania straty podatkowej, która przez swoją powtarzalność mogła nosić cechy sztuczności i pozorności.
  • Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosi 10% od podstawy opodatkowania.
  • Podatek minimalny nie będzie dotyczył m.in.: podatników rozpoczynających w danym roku działalność gospodarczą oraz podatników, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.
 8. Wzmożone kontrole ZUS:
  • organy ZUS coraz częściej zaczynają weryfikować, czy płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne we właściwy sposób wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków. Weryfikowana jest prawidłowość naliczania składek oraz zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych. Kontrolujący zainteresowani są także właściwą kwalifikacją podróży służbowych oraz oddelegowania.
  • Zgodnie z uprawnieniem jakie wynika z treści ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość przeprowadzania kontroli u płatników składek. Przedsiębiorcy są zatem kontrolowani nie tylko przez urzędy skarbowe, ale również ZUS. Zadaniem inspektorów kontroli ZUS jest sprawdzenie czy płatnicy składek wywiązują się ze swojego podstawowego obowiązku, tj. odprowadzania składek, ale także innych zadań, które zostały im zlecone przez organy ZUS.
 9. Dyrektywa SUP – po ang. Single Use Plastics:
  • to nowe obowiązki i opłaty dotyczące produktów z tworzyw sztucznych.
  • Od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązywała nowa opłata dla podmiotów prowadzących działalność handlową lub gastronomiczną. Będą oni musieli pobierać opłatę od swoich konsumentów (tzw. użytkowników końcowych) przy wydawaniu napojów i żywności w jednorazowych kubkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych.
  • Dodatkowo od 1 lipca 2024 r. konieczne będzie zapewnienie konsumentowi dostępności alternatywnego opakowania. Taką opłatę będzie musiał pobrać również przedsiębiorca oferujący napoje lub żywność w maszynach vendingowych. Nowa danina nie będzie dotyczyła jednak sprzedaży artykułów spożywczych zapakowanych w pojemniki z tworzyw sztucznych fabrycznie.
  • Nowa danina obejmie podmioty wprowadzające do obrotu takie produkty jak m.in.: pojemniki na żywność do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos, paczki i owijki na żywność, pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów, kubki na napoje i ich pokrywki oraz wieczka, czy lekkie torby na zakupy, chusteczki nawilżane i balony, wyroby tytoniowe i filtry zawierające tworzywa sztuczne.
  • Na przedsiębiorców objętych powyższymi opłatami nałożono również dodatkowe obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
  • Przedsiębiorca musi pobierać od użytkownika końcowego nabywającego te produkty opłatę w wysokości maksymalnej 1 zł. Opłaty te należy następnie wnieść na rachunek prowadzony przez marszałka województwa, w terminie do dnia 15 marca następnego roku.
  • Ponadto, przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty SUP, takie jak pojemniki na żywność i napoje, paczki i owijki elastyczne, lekkie torby na zakupy czy wyroby tytoniowe zawierające filtry, obowiązani będą do ponoszenia corocznej opłaty na pokrycie kosztów zbierania, uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów tego samego rodzaju.
  • Obowiązujące na 2024 r. stawki opłat znajdą Państwo w rozporządzeniach Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowanych 11 grudnia 2023 r.:
  • W opublikowanych rozporządzenia podano np., że w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, taka opłata wyniesie 20 groszy od sztuki. Z kolei w przypadku pojemników (z pokrywką lub bez) stosowanych do żywności, która przeznaczona jest np. do bezpośredniego spożycia (na miejscu lub na wynos), opłata za sztukę wyniesie 25 groszy. Taką dodatkową opłatą objęte będą pojemniki m.in. na żywność typu fast food.
  • Nowe obowiązki w zakresie ewidencji obejmą:
   • przedsiębiorców obowiązanych do pobierania opłaty końcowej – w zakresie liczby nabytych i wydanych użytkownikom końcowym produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w danym roku kalendarzowym, oddzielnie dla każdej z prowadzonych jednostek;
   • przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (pojemniki na żywność i napoje, paczki i owijki, kubki na napoje, lekkie torby, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami) – w zakresie rodzaju i masy albo liczby tych produktów wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym.
   Zaniechanie prowadzenia ewidencji może wiązać się z nałożeniem kary administracyjnej w wysokości od 500 zł do 20.000 zł w odniesieniu do ewidencji produktów wydanych użytkownikom końcowym oraz od 10.000 zł do 100.000 zł w zakresie ewidencji produktów wprowadzonych do obrotu.
  • Co grozi przedsiębiorcom, którzy nie będą przestrzegać nowych przepisów, jakie wiążą się z dyrektywą plastikową SUP? Przede wszystkim to kary finansowe, od 10 tysięcy złotych do nawet 500 tysięcy złotych.
 10. Zmniejszenie kwoty wolnej od podatku PIT świadczeń z ZFŚS:
  • do końca 2023 r. jest to kwota 2 000 zł, od nowego roku kwota zostaje zmniejszona do 1 000 zł.
 11. Stawki VAT:
  • w związku z grudniowym rozporządzeniem ministra finansów wydłużono obowiązywanie obniżonych do 0 proc. stawek podatku VAT na podstawowe artykuły spożywcze do 31 marca 2024 r.
  • Jeżeli nie będzie nowych regulacji przedłużających stawkę 0 proc. na ww. artykuły spożywcze z załącznika nr 10 do Ustawy VAT, stawki VAT od kwietnia 2024 roku wrócą do poziomu 5%
 12. Zmiany w funkcjonowaniu mikrorachunku podatkowego:
  • w 2024 roku poszerzeniu ulegnie katalog należności, które należy opłacać z wykorzystaniem mikrorachunku podatkowego. Wśród nich wyróżnić należy: IT-8FR, PIT-PZ, VAT-14, POG-P, POG-4/5, GHD-1
 13. Ulga na dziecko niepełnosprawne. Rozliczenie PIT 2024 już bez limitu dochodów:
  • od rozliczenia PIT, dokonywanego w 2024 roku, rodzice (opiekunowie) niepełnosprawnego dziecka będą mogli korzystać z ulgi na dziecko niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Ustawodawca zlikwidował limit, który ograniczał możliwość zwrotu
 14. Pliki JPK:
  • JPK_FA – obowiązek przesyłania tych plików na żądanie, zostanie zniesiony z dn. 01.07.2024 r. (dla czynnych podatników VAT) i 01.01.2025 r. (dla podatników VAT zwolnionych) w związku z wejściem KSeF,
  • JPK_MAG – ten plik niezmiennie będzie wysyłany na żądanie organów podatkowych. Dotyczy wyłącznie podatników ewidencjonujących magazyn przy pomocy programów komputerowych.
  • JPK_WB – obowiązujący wszystkich podatników wykorzystujących rachunki bankowe w prowadzonej działalności gospodarczej będzie przesyłany na żądanie organów podatkowych (pomimo występowania analogicznych danych w STIR).
  • JPK_KR / JPK_PKPiR / JPK_EWP – początkowo przepisy zakładały przekazywanie pliku po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (za miesiąc/kwartał). Po wprowadzeniu pakietu zmian w ramach tzw. SLIM VAT 3 ma to się odbywać tylko raz w roku. Za sprawą nowelizacji przepisów, obowiązek przesłania pierwszego pliku w tej strukturze:
   • za rok 2025 wystąpi dla dużych podatników (o przychodach powyżej 50 mln EUR) i podatkowych grup kapitałowych – w terminie do 31.03.2026 r.,
   • za rok 2026 wystąpi dla czynnych w VAT podatników CIT, PIT oraz ryczałtu – w terminach obowiązujących do złożenia zeznania rocznego (odpowiednio 31.03.2027 r. i 30.04.2027 r.),
   • za rok 2027 dla pozostałych podatników nastąpi w terminach wymaganych do złożenia przez nich zeznania rocznego.
 15.  E-doręczenia:
  • w ostatnim tygodniu nowy Sejm dokonał przesunięcia wejścia w życie e-doręczeń na termin nie wcześniej niż 30 marca 2024 r. i nie później niż 1 stycznia 2025 r.
 16. Wyższe limity amortyzacji w 2024 r.:
  • w sejmie toczą się prace nad nowelizacją ustawy o podatku PIT oraz CIT. Ustawa zakłada zmiany w limitach amortyzacji, które mają być nawet o 100 proc. wyższe od limitów aktualnie obowiązujących.
  • Przepisy nad którymi toczą się prace w sejmie zakładają w szczególności:
    • podwyższenie do 20 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Aktualnie limit ten wynosi 10 000 zł,
    • podwyższenie do 100 000 EUR (aktualnie 50 tys. EUR) limitu dokonywanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych przez małych podatników dla środków trwałych z grup KŚT 3-8 z wyjątkiem samochodów osobowych,
    • podwyższenie do 200 000 zł limitu odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny i urządzenia). Aktualnie limit ten wynosi 100 000 zł
 17. Emerytury pomostowe z korzyścią dla pracowników:
  • od stycznia 2024 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące emerytur pomostowych. Czym jest emerytura pomostowa? Emerytura pomostowa stanowi świadczenie, które przysługuje osobom przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, które z uwagi na zły stan zdrowia nie mogą pracować zarobkowo.
  • Wobec tego, co ulegnie zmianie w zakresie warunków uzyskania prawa do emerytury pomostowej? Przede wszystkim znowelizowane przepisy uchylają warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku, a zatem o świadczenie z tytułu emerytury pomostowej od 1 stycznia 2024 r. będą mogły ubiegać się osoby, które wykonywały pracę w trudnych warunkach po 1 stycznia 1999 roku.
  • Zmianie nie ulegnie wiek osoby starającej się o świadczenie, albowiem nadal osoba ta powinna mieć 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Źródło: Grant Thorton, pit.pl, sejm.pl, biznes.gov.pl, tvn24.pl, Gazeta Prawna, legislacja.gov.pl
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy