Czas na uregulowanie opłaty rocznej do BDO mija 28.02. Opłatę reguluje się na konto właściwego urzędu marszałkowskiego.

Opłata roczna BDO – czas do 28.02.2021 r.

Przedsiębiorcy zarejestrowani w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. rejestr BDO) muszą pamiętać, że w dniu 28 lutego 2021 r. upływa termin na uregulowanie opłaty rocznej. Należy ją uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów.

Opłaty tej dokonać muszą wyłącznie przedsiębiorcy: opłata

 •  wprowadzający sprzęt elektryczny oraz elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • cwprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • będący producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • cwprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość opłaty uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio: opłata

 • 100 zł – w przypadku mikroprzedsiębiorców,
 • 300 zł – dla pozostałych przedsiębiorców.

Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Kto nie dokonuje opłaty?

Co ważne, opłaty tej nie dokonuje przedsiębiorca, który w 2021 r. dokonał rejestracji w BDO i uregulował opłatę rejestrową. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności podlegającej wpisowi do BDO w więcej niż jednym zakresie wnosi się tylko jedną opłatę.

Brak uregulowania opłaty – co w takim wypadku?

Nieuregulowanie opłaty w terminie spowoduje wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru. Wykreślenie przedsiębirocy z rejestru uniemożliwi prawidłowe raportowanie wprowadzanych „odpadów” oraz rozliczanie się podmiotami odbierającymi, jak również nie będzie możliwości sporządzenia sprawozdań i tym samym mogą zostać nałożone kary.

Źródło: gazetapodatkowa.pl
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy