Opłatę recyklingową wpłać do 15 marca na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej

Gdzie i do kiedy wpłacić opłatę recyklingową?

Rok 2019 jest pierwszym, w którym przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, oferujący lekkie torby z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania oferowanych produktów, są zobligowani pobrać opłatę recyklingową od nabywającego wspomnianą torbę.

Gdzie i do kiedy trzeba odprowadzić wspomnianą opłatę?

11 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą opłatę recyklingową należy wnieść na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

Opłatę należy przelać na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

W przypadku województwa śląskiego opłatę recyklingową za lekkie torby z tworzywa sztucznego należy wnosić na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, poniżej dane do przelewu:

Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Nr rachunku: 88 1240 6292 1111 0010 8744 4190

Opis przelewu : numer regon, lekkie torby, rok pobrania opłaty od nabywającego

W przypadku wpłaty po terminie płatności należy podać oddzielnie: kwotę należności głównej + kwotę odsetek.

Co w przypadku gdy nie wniosłem opłaty?

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniósł, pobranej od nabywających lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, opłaty recyklingowej albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową.

W przypadku niewykonania ww. decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

Wysokość opłaty:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Źródło: Ministerstwo Środowiska / Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego
Link: http://tnijurl.com/de169dae10f8/

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy