Dokonując płatności za transakcję, której wartość przekracza lub jest równa 15 tys. złotych należy pamiętać żeby zrealizować ją za pośrednictwem rachunku bankowego!

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Ministerstwo Finansów | Szef Krajowej Administracji Skarbowej przypomina!

Przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego/płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Co z przelewami w walutach obcych – 15 000 zł czy 15 000 euro?

Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Konsekwencje wykonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego a limit 15 000 zł :

W przypadku naruszenia tego obowiązku podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodu podatnik dokonuje w miesiącu, w którym dokonał płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Z informacji dostępnych organom KAS wynika, że nie wszyscy podatnicy stosują powyższe przepisy.

Szczegółowe wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów dotyczących obrotu bezgotówkowego dostępne są na stronie internetowej MPiT https://tiny.pl/tmvzm

Podstawa prawna:
Art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.),
Art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.),
Art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

Źródło: Ministerstwo Finansów | biznes.gov.pl
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również. 15 000 zł 15 000 zł
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy