Rewolucja to mało powiedziane. Rok 2022 będzie cyklonem zmian w podatkach i innych dziedzinach życia gospodarczego.

Zmiany w podatkach i nie tylko od 2022 r.

Jakie zmiany w podatkach czekają na nas w przyszłym roku? Rok 2022 będzie rokiem ogroma rewolucyjnych zmian, dlatego jak co roku o tej porze przedstawiamy listę najważniejszych zmian w podatkach, które wejdą w życie w 2022 r.

Rok 2022, rokiem wielkich zmian!

Zmiany w VAT

 • TAX FREE – od 2022 r. dotychczasowy system TAX FREE, przewidujący obieg dokumentów w wersji papierowej, zostanie zastąpiony obiegiem elektronicznym i elektronicznymi dokumentami.
 • Faktury ustrukturyzowane – w 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Opodatkowanie usług finansowych – od 2022 r. podatnicy świadczący na rzecz podatników (umowy B2B) usługi finansowe zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT mogą zrezygnować z tego zwolnienia i stosować stawkę 23%
 • Zmiana CN i stawek VAT od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany w unijnej Nomenklaturze scalonej (CN), tzw. CN 2022. W związku z tym konieczne stały się zmiany przepisów VAT w zakresie, w jakim ustawodawca odwołuje się w nich do zmienionej nomenklatury CN, tj. m.in. dotyczących stawek obniżonych VAT (załącznik nr 10, stawka 5%). W niektórych przypadkach może to spowodować zmianę stawek VAT na wybrane wyroby.
 • Przeniesienie prawa własności z mocy prawa – od 2022 r. art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o VAT, który określa przypadki, gdy obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny, został uzupełniony o nowy przypadek. Są to czynności przeniesienia z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. To oznacza, że dla takich czynności obowiązek będzie powstawał w momencie otrzymania całości lub części zapłaty.
 • Zwrot VAT w terminie 15 dni – ustawodawca przewidział bonusy za płatności bezgotówkowe. Podatnicy przyjmujący takie płatności będą mogli wnioskować do urzędu skarbowego o zwrot VAT w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin do złożenia JPK_V7. Do spełnienia szereg warunków.
 • Zwrot VAT w terminie 40 dni – dla podatników, którzy będą wystawiali wyłącznie faktury ustrukturyzowane, zostanie wprowadzona preferencja w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu VAT. Do spełnienia szereg warunków.
 • Grupa VAT – mimo że przepisy wprowadzane w ramach Polskiego Ładu obowiązują od 2022 r., to dopiero od 1 lipca 2022 r. jako jeden podatnik będzie mogła rozliczać się grupa VAT. Wspólne rozliczenie VAT będzie możliwe w przypadku grupy podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.
 • Połączenie terminala z kasą online – od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy zostali zobowiązani umożliwić dokonywanie zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu terminali płatniczych. Obowiązek ten nie będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy nie ewidencjonują obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych. Dodatkowo należy zapewnić współpracę kasy online z terminalem płatniczym. Obowiązek ten nie dotyczy podatników, którzy ewidencjonują obrót przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Zmiany w CIT i PIT

 • Stosowanie nowelizacji Polski Ład do dochodów podatników CIT, PIT i ryczałtu ewidencjonowanego – przepisy zmienianych ustaw o podatku dochodowym stosuje się, co do zasady, do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
 • Ceny transferowe – od 2022 r. ustawodawca wydłuża terminy na realizację części obowiązków związanych z cenami transferowymi (m.in. na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych).
 • Wymiana udziałów (akcji) – w 2022 r. neutralność podatkowa transakcji wymiany udziałów (PIT i CIT) ma być zachowana po spełnieniu dodatkowych warunków.
 • Przedłużenie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej (PGK) – od 1 stycznia 2022 r. do przedłużenia okresu funkcjonowania PGK będzie wymagane zgłoszenie nowej umowy albo jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia, oraz zarejestrowanie tej nowej umowy lub zmiany umowy przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 • Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych – od 1 stycznia 2022 r. uchylony zostanie art. 15e updop, który obecnie limituje zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne.
 • Wyłączenie z minimalnego podatku dochodowego – z wprowadzonego od 2022 r. minimalnego podatku dochodowego wyłączono m.in. podatników CIT rozpoczynających prowadzenie działalności – w pierwszych 3 latach po rozpoczęciu działalności.
 • Zwolnienie przychodów spółek holdingowych z dywidend – od 1 stycznia 2022 r. od podatku dochodowego zostaną zwolnione przychody z dywidend, uzyskane przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej – w części odpowiadającej 95% kwoty tych dywidend.
 • Prowadzenie ksiąg podatkowych – od 1 stycznia 2023 r. podatnicy PIT i CIT, a także płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą po zakończeniu roku elektronicznie przesyłać do urzędu skarbowego ustrukturyzowane księgi i ewidencje. Przedsiębiorcy niebędący podatnikami CIT będą to robić także co miesiąc lub kwartał.
 • Stosowanie przepisów o ulgach podatkowych – od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostaną zmiany w uldze B+R i uldze na IP Box. Dla podatników CIT wprowadzony będzie także szereg nowych ulg podatkowych (prototyp, ekspansja, debiut giełdowy, zakup terminala podatkowego).
 • Nielegalne zatrudnianie pracowników – od 1 stycznia 2022 r. pracodawcy: będą mieli obowiązek doliczenia do swoich przychodów wartości pracy nielegalnie zatrudnionych pracowników, zostaną pozbawieni możliwości zaliczania do kosztów wynagrodzeń wypłaconych nielegalnie zatrudnionym pracownikom. Zgodnie z przepisami przejściowymi omawiane sankcje mają zastosowanie do przypadków nielegalnego zatrudnienia pracowników oraz przypadków nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku pracy, zaistniałych od 1 stycznia 2022 r.
 • Zaliczki pobierane od wynagrodzeń pracowników – od 1 stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany, które będą miały wpływ na zasady pobierania przez pracodawców zaliczek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Dotyczą one podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, podwyższenia do 120 000 zł drugiego progu podatkowego, po przekroczeniu, którego ma zastosowanie 32% stawka PIT, likwidacji możliwości pomniejszania należnego podatku o 7,75% składki zdrowotnej, wprowadzenie nowych zwolnień z PIT dla pracowników oraz ulgi dla klasy średniej.
 • Rozliczanie sprzedaży majątku poleasingowego – od 1 stycznia 2022 r. zmieni się sposób rozliczania sprzedaży samochodów i innych rzeczy ruchomych wykupowanych z leasingu operacyjnego na cele prywatne. Przedsiębiorcy, którzy dokonają sprzedaży takich rzeczy w ciągu 6 lat od dnia ich wykupu, będą musieli rozpoznać przychód z działalności gospodarczej.
 • Zwolnienie z PIT dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych w wyniku pierwszej oferty publicznej
 • Zwolnienie z PIT dla Polaków powracających z zagranicy – od 1 stycznia 2022 r. zwolnione z PIT będą dochody Polaków, którzy przenieśli swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać osoby, które przez minimum 3 lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską.
 • Likwidacja możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – od 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana możliwość amortyzacji budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Zwolnienie z PIT przychodów uzyskanych przez nielegalnie zatrudnianych pracowników – od 1 stycznia 2022 r. zwolnione z PIT będą przychody pracownika uzyskane z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.
 • Zwolnienie z PIT dla odsetek od należności niepodlegających opodatkowaniu PIT
 • Ulga rehabilitacyjna – od 1 stycznia 2022 r. zwiększy się liczba wydatków, które można będzie odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 • Zwolnienie z PIT dla odszkodowań i zadośćuczynień wypłaconych na podstawie aktów administracyjnych
 • Ulga na dziecko – od 1 stycznia 2022 r. zostaną doprecyzowane zasady odliczania ulgi przez rozwiedzionych/pozostających w separacji rodziców, którzy nie mogą dojść do porozumienia co do wysokości przysługującego im odliczenia. Prawo do odliczenia ulgi po połowie będą mieli tylko rodzice, którzy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną albo zamieszkują wspólnie z dzieckiem i wspólnie sprawują nad nim pieczę.
 • Wspólne rozliczenie małżonków –  od 1 stycznia 2022 r. prawo do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków zyskają podatnicy: – którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego, za który składają zeznanie podatkowe, pod warunkiem że małżeństwo i wspólność majątkowa pomiędzy tymi małżonkami trwała od dnia zawarcia małżeństwa do końca tego roku podatkowego, – których małżonek zmarł w roku zawarcia związku małżeńskim lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy.
 • Urząd skarbowy, do którego należy składać zeznanie roczne PIT – od 1 stycznia 2022 r. zostanie zmieniona właściwość urzędu skarbowego, do którego podatnik powinien składać zeznanie roczne PIT. Będzie nim urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania.
 • Opodatkowanie prywatnego najmu – od 1 stycznia 2022 r. najem prywatny będzie mógł być opodatkowany tylko ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Likwidacja karty podatkowej – od 1 stycznia 2022 r. podatnicy utracą prawo do wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej.
 • Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego – od 1 stycznia 2022 r. pojawi się nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego – PIT-0 dla Seniora. Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, lecz zdecydują się kontynuować pracę, nie zapłacą podatku dochodowego -do poziomu progu podatkowego 85 528 zł
 • PIT dla rodzin 4+ – od 1 stycznia 2022 r. pojawi się rozwiązanie dla wszystkich rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci – niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami. Czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego dochód wynosi do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT.
 • Zmiany dla rodziców samotnie wychowujących dzieci – przez lata samotni rodzice mogli rozliczać się z fiskusem z podatku dochodowego na preferencyjnych zasadach, co oznaczało, że praktycznie wyliczali PIT od połowy dochodów. Podatkowy Polski Ład likwiduje możliwość takiego rozliczania, traktując dotychczasową ulgą dla samotnych rodziców jako sposób optymalizacji podatkowej, czego w polskim ładzie ma nie być. W zamian ta grupa podatników zyskuje ulgę w wysokości 1 500 zł odliczaną od podatku, w większości przypadków nie rekompensuje ona utraconych korzyści.
 • Zmiany w estońskim CIT – od 1 stycznia 2022 r. nastąpi likwidacja niektórych ograniczeń po wejściu w ECIT.
 • Ukryta dywidenda – od 1 stycznia 2023 r. wprowadzone będzie pojęcie tzw. ukrytej dywidendy. W skrócie koszty poniesione przez podatnika będącego spółką, jeśli stanowią ukrytą dywidendę i są poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, nie stanowią kosztu podatkowego.
 • Abolicja dla ujawniających dochody – z programu repatriacji kapitału skorzystać będzie mógł ten podatnik, który złoży wniosek od lipca do grudnia 2022 roku. Wniosek jest jednorazowy i składać go należy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę. Podatnik, który nie ujawnił dotychczas źródła dochodu będzie mógł zapłacić zryczałtowany podatek od zdeklarowanego we wniosku dochodu w wysokości 8%.
 • Ulgi w PIT i CITwprowadzenie ulg na innowacyjnych pracowników, ulgi b+r,/it-box, ulga na zakup terminala płatniczego, ulga na robotyzację, ulga na prototyp.
 • Nowy podatek od wielkich przedsiębiorstw – wprowadzenie dodatkowego podatku od wielkich przedsiębiorców. Nowy podatek ma objąć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach (innych niż zyski kapitałowe) wynosi 1% lub mniej. Podatek wyniesie 0,4% przychodów plus 10% tzw. kosztów nadmiarowych.

Zmiany w Ordynacji Podatkowej

 • Porozumienie inwestycyjne – od 1 stycznia 2022 r. podatnicy, którzy dokonują inwestycji o wartości przekraczającej 50 mln złotych, będą mieli możliwość zawarcia z organem podatkowym tzw. porozumienia inwestycyjnego.
 • Interpretacje podatkowe dla grup VAT – od 1 lipca 2022 r. wejdą w życie przepisy dotyczące działalności tzw. grup VAT. Podmiot planujący utworzenie grupy VAT może jeszcze przed jej powstaniem wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków podatkowych działalności w ramach takiej grupy.
 • Cofnięcie skutków unikania opodatkowania – sytuacja płatników – od 1 stycznia 2022 r. płatnicy nie uzyskają decyzji w sprawie warunków cofnięcia skutków unikania opodatkowania w sytuacji, gdy w dniu złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji sprawa “korzyści podatkowej” została już rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu albo gdy zostało wszczęte postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa.

Zmiany w akcyzie

 • Akcyza od samochodów przerobionych na osobowe – w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. trwa okres przejściowy dotyczący wymagalności akcyzy od samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, które zostały przebudowane na samochody osobowe w rozumieniu akcyzy. W przypadku takich przeróbek obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie dopiero z dniem 1 lipca 2022 r. i dopiero od tego dnia będą biegły terminy na złożenie deklaracji podatkowej i zapłatę akcyzy.
 • Elektroniczne ewidencje akcyzowe – do 31 grudnia 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym podatnicy mogą stosować dotychczasowe zasady, tj. papierowe ewidencje akcyzowe. Ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wydłużono o rok okres przejściowy, tj. do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że podatnicy będą mieli kolejny rok na wdrożenie elektronicznych ewidencji akcyzowych, ponieważ obowiązek ich prowadzenia w wersji elektronicznej będzie obowiązywał dopiero od 1 stycznia 2023 r.
 • Akcyza na alkohol – od przyszłego roku gorzelnie należące do producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych (np. cydru) oraz miodów pitnych będą płacić o połowę niższą akcyzę.

Zmiany w rachunkowości

 • Możliwość podpisywania sprawozdania finansowego przez jednego członka zarządu – od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy wszystkich sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności jednostki sporządzanych za okres sprawozdawczy, dla którego dzień bilansowy przypada najpóźniej 31 grudnia 2021 r., a więc przede wszystkim do sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021.
 • Jednolity format sprawozdań finansowych dla emitentów papierów wartościowych i jednostek sporządzających sprawozdania zgodnie z MSR
 • Składanie sprawozdań według jednolitego formatu i nowych dokumentów (oświadczenia i odmowy) do KRS
 • Wprowadzenie możliwości niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne.

Zmiany w ZUS

 • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia – już nie dostaniesz pół roku chorobowego po utracie pracy – od teraz 60 dni.
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu do 80 % – obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu jest niższy od standardowej stawki procentowej i wynosi, co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc. bez względu na to, czy dotyczy osoby hospitalizowanej, czy przebywającej w domu.
 • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży.
 • Zasiłek po ustaniu zatrudnienia – zgodnie z nowymi przepisami od stycznia po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać zasiłek chorobowy do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyła m.in. osób chorych na gruźlicę lub niezdolnych do pracy w okresie ciąży.
 • Zmiany w urlopach – w nowym roku przepisy powinny zostać dostosowane do dyrektywy Unii Europejskiej work-life balance. Oznacza to zmiany w urlopach rodzicielskich. Unijna dyrektywa zakłada, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej wdroży do swojego porządku prawnego 2-miesięczne, urlopy rodzicielskie dla jednego z rodziców, co ma zwiększyć udział ojców w opiece nad dziećmi. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają na to czas do 2 sierpnia 2022 r.
 • 2 miesiące urlopu rodzicielskiego tylko dla ojca – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów została przyjęta w czerwcu 2019 roku. Nowe regulacje zawierają wiele rozwiązań dotyczących uprawnień rodzicielskich, np. w zakresie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i elastycznej organizacji czasu pracy. Część z nich – jak np. 10-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka – funkcjonuje już w polskim ustawodawstwie. Znaczącą zmianą będzie rozszerzenie i wydłużenie urlopu tylko dla ojców.
 • Składka zdrowotna – od 1 stycznia 2022 r. składka zdrowotna nie będzie odliczana od podatku a jej wysokość dla przedsiębiorców nie będzie ryczałtowa – z wyjątkiem podatników rozliczających się według ryczałtu ewidencjowanego – tutaj będą trzy stawki ryczałtu. W pozostałych przypadkach składka będzie uzależniona od dochodu.
 • Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek – od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać istotna zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którym są objęte m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą. Od nowego roku ubezpieczenie to nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek.
 • Do 182 dniowego okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie poprzednie niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.
 • Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku – od 2022 roku nie trzeba będzie ustalać podstawy wymiaru zasiłku na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.
 • Zmiana terminu płatności składek ZUS – od 1 stycznia 2022 r. następuje ujednolicenie terminu płatności z podatkami w przypadku osób fizycznych. Dla osób prawnych terminy zostały określone na 15 dzień kolejnego miesiąca, a dla jednostek budżetowych na 5 dzień kolejnego miesiąca.
 • Od nowego roku zniesione będą nieograniczone w czasie korekty dokumentów rozliczeniowych.
 • Przejęcie przez ZUS programu 500+ – od stycznia 2022 r. ZUS przejmuje wypłatę świadczeń 500+.

Pozostałe zmiany

 • Zmniejszenie limitu transakcji bezgotówkowych w relacji B2B z 15 tys. PLN do 8 tys. PLN.
 • Ograniczenie możliwości zapłaty gotówkowej w relacji B2C do 20 tys. PLN + sankcje dla przedsiębiorcy za przyjęcie gotówki powyżej 20 tys. PLN
 • Wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego – „socjal” na dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy – 12 tys. PLN płatne po 1 tys. PLN przez 12 m-cy lub 500 PLN przez 24 m-ce.
 • Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku  – od stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne wynosić będzie o 210 zł więcej niż w roku 2021, czyli 3.010 zł brutto w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla zleceniobiorców minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wyniesie 19,70 zł brutto i jest to wzrost o 1,40 zł.
 • Wzrost stawek podatku od nieruchomości
 • Nowe rozporządzenie dot. zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej – m.in. od 1 lipca 2022 r. brak zwolnienia dla automatycznych myjni samochodowych.
 • Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku.
 • Ochrona sygnalistów – przepisy chroniące sygnalistów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy, powinny zostać implementowane do polskiego porządku prawnego najpóźniej 17 grudnia 2021 r.
 • Tarcza antyinflacyjna – tymczasowa obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię  cieplną + kolejne rozdawnictwo dla najuboższych oraz  oszczędności w administracji i budżecie.

Źródło: podatki.biz.pl. podatki.gov.pl, infor.pl, pit.pl, zus.pl
Link: https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy