Tzw. ustawa “Niskie Podatki” została podpisana przez Prezydenta RP. Czy faktycznie wprowadza ona niskie podatki? Okaże się przy rozliczaniu deklaracji PIT za 2022 r.

Niskie Podatki od lipca 2022 r. – Prezydent podpisał ustawę naprawiającą tzw. “Polski Ład”

13 czerwca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma za zadanie eliminować wady bubla prawnego jakim był tzw. „Polski Ład”.

Zgodnie z założeniami ustawa ma uprościć i ustabilizować system podatkowy. Zmiany, które wejdą w życie od 1 lipca br., będą dotyczyły rozliczenia za cały 2022 rok. Poniżej przybliżamy najważniejsze zmiany w PIT.

Od kiedy wchodzą tzw. „niskie podatki”?

Zmiany w podatkach zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Zmiany, które mają wejść od lipca mają dotyczyć rozliczenia za cały 2022 r.

Jakie zmiany wprowadza ww. nowelizacja ustawy od lipca?

 • Zmiana stawki podatku PIT z 17% na 12% → ustawa wprowadza nową stawkę stosowaną w pierwszym przedziale skali progresywnej. Stawka zostaje obniżona z 17% do 12%. Zmiana ta spowoduje liczenie zaliczek w PIT na nowych zasadach. W drugim progu stawka pozostaje bez zmian i wynosi 32%.
 • Likwidacja tzw. „ulgi dla klasy średniej” → zniknie algorytm, który miał zapewnić rekompensatę za wprowadzenie obciążeń związanych ze składką zdrowotną. Jednakże z ulgi będzie można skorzystać za 2022 r., ponieważ fiskus będzie miał obowiązek obliczyć tzw. hipotetyczny podatek z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i jeżeli okaże się, że podatnik miałby stracić na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik ma obowiązek poinformować podatnika o kwocie nadpłaty w terminie 21 dni od daty złożenia PIT.
 • Zmiana formy opodatkowania → wprowadzane w trakcie roku zmiany ma zrekompensować możliwość zmiany formy opodatkowania dla niektórych podatników. Zmienić formę opodatkowania będą mogli podatnicy rozliczający się w 2022 roku w sposób liniowy oraz ryczałtowy, przechodząc na skalę podatkową. Co ważne zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 rok, nie spowoduje konieczności przeliczania zaliczek w trakcie roku. Zmiany będzie można dokonać do:
  • 30 kwietnia 2023 – przez podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtowo,
  • 22 sierpnia 2022 – w przypadku ryczałtowców, którzy chcą przejść na zasady ogólne w drugim półroczu 2022 r.
   Zmiana formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022. W kolejnych latach podatkowych, przedsiębiorca będzie musiał wybrać formę opodatkowania, jak zwykle, na początku roku.
 • Odliczenie składki zdrowotnej → składka zdrowotna nie będzie odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych – to pozostaje bez zmian. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub korzystają z karty podatkowej będą mogli zaliczyć składkę zdrowotną do koszów działalności. I tak:
   • podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym – będą mogli zaliczyć kwoty zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności. Podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych, maksymalnie jednak do kwoty 8 700 zł rocznie,
   • podatnicy płacący ryczałt – będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Ponieważ dla ryczałtowców najwyższa możliwa do zapłacenia składka zdrowotna wynosi 1 007,81 zł, maksymalna kwota pomniejszenia przychodu może wynieść 503,91 zł. W skali roku dzięki tej zmianie ryczałtowcy będą mogli zyskać od 60 do 1 028 zł.
   • podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej – będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.
 • Składka zdrowotna dla osób współpracujących → od lipca 2022 roku zmianie ulega zmianie podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących i wynosi 75% (zamiast 100%) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W związku z powyższym za osoby współpracujące składka zdrowotna od lipca 2022 roku wyniesie 419,92 zł, w stosunku do poprzednio 559,89 zł.
 • 30 000 zł kwoty wolnej od podatku i nowa kwota zmniejszająca podatek → ustawodawca pozostawił wprowadzoną w styczniu kwotę wolną od podatku na poziomie 30.000 zł, natomiast z uwagi na zmianę wysokości stawki podatkowej – 12%, zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek do 3 600 zł. Spowoduje to, że kwota zmniejszająca podatek u pracowników wynosić będzie 300 zł.
 • Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w spółce komandytowo-akcyjnej → od stycznia 2023 roku komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym.
 • Kwota wolna od podatku dla zleceniobiorców → od stycznia 2023 roku nie tylko pracownicy, ale również zleceniobiorcy i inne osoby otrzymujące wynagrodzenie za prace wykonywane osobiście, po złożeniu płatnikowi stosownego oświadczenia będą mogli stosować kwotę wolną, odpowiednio: 1/12 kwoty zmniejszającej tj. 300 zł, 1/24 kwoty zmniejszającej tj. 150 zł lub 1/36 kwoty zmniejszające tj. 100 zł. Ulga będzie stosowana na podstawie oświadczenia złożonego przez zleceniobiorcę.

Co jeszcze czeka nas od lipca?

 • Przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnych rodziców → ustawa przywraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 r. Z podwójnej kwoty wolnej (60 tys. zł) korzystać będą wszyscy samotni rodzice. Tym samym zostaje zlikwidowana ulga 1500 zł, którą wprowadzono w styczniu 2022 r.
 • Zwiększenie limitu dochodów dziecka → zwiększony został limit kwoty dochodów dziecka, który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), a renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z „własnej” kwoty wolnej.
 • OPP z 1,5% podatku → podpisana ustawa podniosła również wysokość procentową podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 proc. do 1,5 proc.
 • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT → formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38 będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.
 • Oświadczenie PIT-2 → wprowadzony zostanie fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
 • Ulga pałacyk+ w nowym kształcie → ulga na zabytki wyłącznie na renowację, konserwację i remonty z nowym warunkiem formalnym polegającym na tym, że skorzystać z niej będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.
 • Kwota wolna u kilku pracodawców i przy umowach zlecenia → nowe regulacje rozwiązują problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.
 • Ulgi podatkowe(ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) → będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.
 • Renty rodzinne → renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Od rent rodzinnych dzieci do 18-tego roku życia nie będzie pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Składki związków zawodowych → zmieniła się wysokość kwoty, o którą można pomniejszyć podstawę opodatkowania w kontekście składek członkowskich, zapłaconych na rzecz związków zawodowych z kwoty 300 zł na 500 zł.
 • Koniec z podwójnym liczeniem zaliczek na PIT → jeżeli ustawa zostanie wprowadzona na czas, 1 lipca zniknie obowiązek podwójnego liczenia zaliczek. Tym samym zostanie zniesiony obowiązek obliczania zaliczek na PIT wg zasad obowiązujących w roku podatkowym 2021, jak i wedle zmian, jakie wniósł Polski ład w styczniu 2022 r.
 • Modyfikacja katalogu przychodów w PIT i CIT → ustawa wyłącza z katalogu przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe na podstawie art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródło: Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw, Krajowa Informacja Skarbowa , prezydent.pl, portal PIT.pl
Link: https://tiny.pl/9z736, https://tiny.pl/9z733,  https://link.do/dNu0T

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy