Ustawodawca dba o to aby księgowi, kadrowi, adwokaci i radcy zawsze mieli pełne ręce roboty. W 2023 r. po raz kolejny czeka nas spora dawka zmian w różnych segmentach prawa.

2023 r. – kolejny rok dużej dawki zmian w prawie podatkowym i nie tylko

Nowy rok to jak zwykle nowe zmiany w prawie i jak to ostatnio bywa, także i w 2023 r. ustawodawca zapewni nam niezliczoną ilość tych zmian. Nowe regulacje zaczną obowiązywać nie tylko w prawie podatkowym, ale także w innych gałęziach prawa m.in. w prawie pracy, karnym i budowlanym. Dlatego warto wiedzieć, co się zmieni od 1 stycznia 2023 roku.

⏬ Poniżej zebraliśmy dla Państwa najważniejsze nowości w segmentach prawa istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy. ⏬

Szeroko rozumiane prawo podatkowe 2023 – nowe przepisy

 1. Podwójny wzrost płacy minimalnej → w 2023 r. od 1 stycznia płaca minimalna będzie wynosić 3 490 zł a stawka godzinowa 22,80 zł, natomiast od 1 lipca płaca minimalna wyniesie 3 600 zł a stawka godzinowa 23,50 zł Podane kwoty są kwotami brutto.
 2. Wzrost składek ZUS → w 2023 r. przedsiębiorców czeka standardowy wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, których wysokość zależy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dla firmy w „standardowej sytuacji”, która nie korzysta z preferencji w ZUS, oznacza to podwyżkę o 207,20 zł miesięcznie. 1 418,48 zł/m-c standardowy ZUS, 331,26 zł/m-c pierwsze półrocze 2023 r. oraz 341,72 zł/m-c drugie półrocze preferencyjny ZUS. Do tego dochodzi składka zdrowotna uzależniona od formy opodatkowania
 3. Wzrost stawek diet w podróżach służbowych → od 1 stycznia dieta w podróży krajowej będzie wynosić 45 zł. Wraz ze wzrostem diety wzrosną należności za podróż krajową uzależnione od diety.
 4. Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych → od 2023 roku zmienią się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą. Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie będą mogły opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną dla nich formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że przychody z tytułu najmu prywatnego będą opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł. Podatnicy nie będą już mieli możliwości pomniejszania uzyskiwanych przychody o koszty związane z wynajmowanymi mieszkaniami. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przewiduje możliwości odliczania na przykład wydatków na remonty, odpisów amortyzacyjnych czy odsetek od kredytu hipotecznego.
 5. Brak amortyzowania lokali mieszkalnych → podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, od 2023 roku nie będą mogli amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Wyłączenie prawa do amortyzowania obejmuje budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 6. Nowa (stara) skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku → w 2023 roku będzie obowiązywać skala podatkowa wprowadzona w trakcie 2022 roku i mająca zastosowanie także do dochodów osiągniętych w tym roku. Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł. Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł – tak jak w 2022 roku
 7. Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego→ od 2023 roku podatnicy będą składali płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika. To oznacza, że te dokumenty będą mogły być składane w formie papierowej, elektronicznej albo na przykład za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego płatnika (pracodawcy). Podatnicy będą zobowiązani do zmiany lub wycofania złożonego wniosku lub oświadczenia, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio dokumentu będzie następować poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku. Płatnicy będą zobowiązani uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymali (organy rentowe najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie lub wniosek płatnika zostały złożone). Złożone oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek będą dotyczyły także następnych lat podatkowych – podatnik nie będzie musiał składać ich co roku.
 8. Nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku → w 2023 roku płatnik będzie zobowiązany pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiąca nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia. Podatnik (zatrudniony) będzie uprawniony do złożenia oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki: o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika, o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom, o 1/36 zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.
 9. Wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym → w 2023 roku rozszerzeniu ulegnie katalog rodzajów uzyskiwanych przychodów uprawniający do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. Na przykład podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia albo umowy o dzieło będzie mógł złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł
 10. Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ (ulga za złe długi) → rzedsiębiorcy nie będą zobowiązani do złożenia z zeznaniem podatkowym informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podali (stratę), wynikających z transakcji handlowych (informacji PIT/WZ).
 11. Zmiana rozliczenia dochodów z rent przez małoletnie dzieci → od 2023 roku dochody z rent osiągane przez małoletnie dzieci będą stanowić dochody dziecka, a nie będą tak jak dotychczas doliczane do dochodów rodziców i wykazywane w zeznaniu rocznym składanym przez rodziców.
 12. Modyfikacja ulgi na zabytki → od 2023 roku zostanie zlikwidowana możliwość skorzystania z ulgi na zabytki w przypadku nabycia nieruchomości – zabytku wpisanego do rejestru zabytków (w 2022 roku przysługiwało prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni nabytego zabytku, ale nie więcej niż 500 000 zł). Wydatki związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi w zabytku będzie można odliczyć dopiero po zakończeniu tych prac, a nie w trakcie ich trwania (ponoszenia wydatków). Dodatkowo w ramach ulgi polegającej na odliczeniu wydatków na remont zabytku będą podlegać odliczeniu tylko te wydatki, które wchodzą w zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wydatki, które dotyczą prac wykraczających poza to pozwolenie, nie będą kwalifikowane do ulgi.
 13. Odroczenie wejścia w życie zmian w limitach płatności gotówkowych → od 2023 roku miał zacząć obowiązywać nowy (niższy) limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. W stosunku do 2022 roku miał zostać obniżony z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Jednocześnie miał zostać wprowadzony limit dla płatności gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumentów) na rzecz przedsiębiorców, wynoszący 20 tys. zł. Wejście w życie nowych limitów zostało odroczone o rok. Nowe limity będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.
 14. Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP → od 1 stycznia 2023 roku kwota przekazywana przez podatnika w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego zostanie podniesiona z 1% do 1,5% podatku należnego wykazywanego w zeznaniu rocznym (PIT).
 15. Nowe ulgi w PIT do rozliczenia w 2023 r. → nowy ład wprowadził nowe ulgi typu „PIT zero”, które po raz pierwszy możemy wykazać w zeznaniu rocznym składanym w 2023 r. tj.: ulgę na powrót, ulgę dla rodzin 4+ oraz ulgę dla pracujących seniorów. Nowością są też ulgi dla przedsiębiorców, m.in. na innowacyjnych pracowników, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację i na sponsoring.
 16. Powrót „starych” stawek VAT → z końcem roku 2022 przestanie obowiązywać tarcza antyinflacyjna. Oznacza to powrót do starych stawek VAT, a zatem ich wzrost: na gaz ziemny – z 0% do 23%; na energię elektryczną – z 5% do 23%; na ciepło systemowe – z 5% do 23%; na paliwa silnikowe – z 8% do 23%; na nawozy – z 0% do 8%. Przestaną też obowiązywać obniżone stawki akcyzy. Przez pierwsze półroczu 2023 r. utrzymana zostanie natomiast zerowa stawka VAT na żywność, jak i zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku handlowego.
 17. Wzrost kwoty składki zdrowotnej możliwej do odliczenia dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym z 8 700 zł na 10 200 zł
 18. Zawieszenie stosowania minimalnego podatku dochodowego w CIT do końca 2023 r.
 19. Nowelizacja przepisów dotyczących m.in. o estońskiego CIT, podatku u źródła, podatku od porzuconych dochodów, zagranicznych jednostkach kontrolowanych, cen transferowych i polskiej spółki holdingowej.
 20. Pakiet SLIM VAT 3 → w pierwszym kwartale 2023 r. wejdzie kolejny pakiet zmian w podatku VAT m.in.: zwiększenie limitu przychodów, jakie uprawniają do korzystania ze statusu małego podatnika – z 1,2 mln euro do 2 mln euro; zniesienie obowiązku posiadania papierowych raportów fiskalnych i innych dokumentów przez przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych online lub wirtualnych; powierzenie wydawania wiążących informacji jednemu organowi – dyrektorowie Krajowej Informacji Skarbowej (KIS); doprecyzowanie, jaki kurs walut stosować na fakturach korygujących; zróżnicowanie sankcji VAT – oszustwo nie będzie już traktowane tak samo jak przypadkowa pomyłka; uproszczenia w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Prawo pracy 2023 – co się zmieni? 

Kodeks pracy w 2023 r. zostanie uzupełniony o kilka bardzo istotnych rozwiązań. Ważne zmiany czekają zarówno pracodawców, jak i pracowników. Co nowego czeka nas od 1 stycznia? Oto najistotniejsze punkty.

 1. Obowiązek utworzenia profilu informacyjnego na PUE ZUS przez wszystkich płatników składek → tj. obowiązek posiadania konta na portalu PUE ZUS.
 2. Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej → do tej pory komplementariusze byli zwolnienie ze składek ZUS i składki zdrowotnej.
 3. Ponowny „autozapis” do PPK → stare deklaracje o rezygnacji tracą ważność. Jeżeli nadal pracownik nie będzie chciał korzystać z PPK będzie musiał w okresie od 1 marca do 31 marca złożyć nową, kolejną deklarację o rezygnacji, inaczej z automatu zostanie zapisany do PPK.
 4. Dodatkowe wolne z powodu „siły wyższej” → 2 dodatkowe dni wolne lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego na okoliczność zdarzeń wywołanych działaniem tzw. siły wyższej. “Siła wyższa” oznacza wydarzenie związane z naszym życiem rodzinnym i może to być np. choroba lub wypadek. Wolne z powodu “siły wyższej” nie będzie wliczać się do ogólnej puli urlopu wypoczynkowego. Otrzymamy za nie wynagrodzenie, ale niższe – w wymiarze 50 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
 5. Urlop opiekuńczy – na dzieci, rodziców i małżonka → Urlop opiekuńczy ma wynosić 5 dni w roku kalendarzowym. Urlop opiekuńczy nie będzie wliczał się do puli urlopu wypoczynkowego. Urlop opiekuńczy będzie urlopem bezpłatnym. Nie otrzymamy za niego wynagrodzenia. Wniosek o urlop opiekuńczy pracownik będzie musiał złożyć na 3 dni przed jego rozpoczęciem.
 6. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego → Długość urlopu rodzicielskiego zostanie zwiększona z 32 do 41 tygodni (w przypadku ciąży pojedynczej) i z 34 do 43 tygodni (w przypadku ciąży mnogiej). Jeden z rodziców nie będzie mógł wykorzystać samodzielnie całego urlopu rodzicielskiego; każdy z rodziców będzie miał indywidualne prawo do 9 tygodni tego urlopu, który – niewykorzystany – przepadnie. Rodzice będą mogli podzielić urlop na 5 części, ale tylko do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.
 7. Wprowadzenie pracy zdalnej do kodeksu pracy → Pracownik będzie mógł wykonywać pracę w domu całkowicie lub częściowo (hybrydowo) – na swój własny wniosek lub z polecenia pracodawcy. Pracodawca będzie mógł odmówić pracy zdalnej, gdy nie będzie ona możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Pracodawca będzie musiał też pokryć koszty pracy zdalnej pracownika i – co do zasady – nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej pewnym grupom osób.
 8. Pracodawca poda przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas określony → Pracodawca będzie miał obowiązek podania przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę na czas określony. Pracodawca będzie musiał zawiadomić organizację związkową reprezentującą pracownika o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę
 9. Pracodawca skontroluje trzeźwość pracowników → Pracodawca będzie mógł skontrolować trzeźwość pracownika prewencyjnie – gdy będzie to “niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, lub ochrony mienia”. Pracodawca sprawdzi też, czy pracownik nie jest pod wpływem środków odurzających. W tym celu zastosuje narkotest.
 10. Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców → Zatrudnianie cudzoziemców będzie w pełni zelektronizowane. Powstanie specjalny system teleinformatyczny umożliwiający uzyskanie zezwolenia na pracę i przyjęcie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nie będzie już tzw. testu pracy, co oznacza, że zostanie zlikwidowany wymóg przedstawienia w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Uproszczenie procedur nastąpi także w przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę, gdy pracodawca kontynuuje powierzenie pracy cudzoziemcowi na tym samym stanowisku.
 11. Zmiany w umowach na okres próbny→ umowy na okres próbny nadal, co do zasady, będą zawierane na 3 miesiące. Przewiduje się jednak wyjątek od 3-miesięcznego okresu umowy na okres próbny, polegający na tym, że strony będą mogły uzgodnić w umowie o pracę, iż umowa na okres próbny przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.
 12. System teleinformatyczny do obsługi umów o pracę i umów zlecenia → Zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw. Dostęp do tego systemu ma być zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl lub biznes.gov.pl. W systemie tym mają zostać udostępnione gotowe do wypełniania formularze umów. Z systemu teleinformatycznego będą mogli korzystać mikroprzedsiębiorcy, podmioty niebędące mikroprzedsiębiorcami, zatrudniające nie więcej niż 9 osób, rolnicy oraz osoby fizyczne powierzające pracę.

Jeśli dotarłeś do końca wpisu to gratulujemy wytrwałości, ale wiedz, że to nie wszystkie zmiany jakie czekają nas od 2023 r. 😊

Życzymy szczęśliwego nowego roku 🍾 🎆 🥳

Źródło: gazetaprawna.pl, biznes.gov.pl, kadry.infor.pl, upday.com
Grafika: Obraz autorstwa Freepik https://tiny.pl/w1dpq

Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.
W związku z tym. Ponieważ. Może. Prawdopodobnie. Więc. Albowiem. Jednakże. Podczas. Raczej. Również. Podobnie. Stąd. W przeciwieństwie. Prawie. Ponadto. Również.

Podziel się tym wpisem!

Chcesz porozmawiać?

Kliknij przycisk poniżej, wybierz temat, napisz nam o swoim projekcie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Porozmawiajmy